IEB 2022 | BASIC FINANCE – TRAINER BÌNH MINH0:37 – 0:58 Trainer’s introduction
0:58 – 1:51 Giới thiệu về Basic Finance
1:51 – 3:04 Agenda
3:04 – 3:54 Lưu ý
3:54 – 8:57 Part 1: Những chỉ số tài chính trọng yếu và cơ bản
8:57 – 40:27 Part 2: 3 trọng số để tăng doanh thu
40:27 – 46:33 Part 3: Tối ưu hóa chi phí
46:33 – 01:00:41 Part 4 : Thiết lập mức giá tối ưu
01:00:41 – 01:14:44 Part 5: Báo cáo tài chính – Bức tranh toàn cảnh
01:14:44 – 01:17:09 Câu hỏi ứng dụng
01:17:09 – 01:17:26 Lời chào kết thúc

source

Viết một bình luận